+420 569 333 344
obchod@metropolitnihb.cz

Ochrana osobních údajů.

(dále jen Zásady)

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

1.2 Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 • Poskytovatelem Metropolitní Havlíčkův Brod s.r.o.., identifikační číslo 25296396, se sídlem Reynkova 2507, 580 01 Havlíčkův Brod, info@metropolitnihb.cz
 • Uživatelem fyzická osoba, která poskytne Poskytovateli osobní údaje za účelem uzavření smlouvy následnému plnění sjednaných služeb
 • Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.
 • ZEK zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Poskytovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

1.3 Poskytovatel je provozovatelem telekomunikačních služeb na základě ZEK a za tímto účelem poskytuje telekomunikační služby. V rámci poskytování těchto služeb jsou Poskytovatelem zpracovávány Osobní údaje:

 • v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou/v rámci jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb s Poskytovatelem
 • v rozsahu v jakém Poskytovateli stanovuje ZEK
 • za účely uvedenými v bodu 2 těchto Zásad Poskytovatel dále zpracovává Osobní údaje Uživatelů také v souvislosti s marketingem Poskytovatele.

1.4 Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje jsou dále zpracovávány na základě zpracovatelských smluv Servisními partnery Poskytovatele, aktuální seznam servisních partnerů naleznete na www.metropolitnihb.cz v sekci dokumenty ke stažení.

2 Zpracovávané osobní údaje

2.1 Údaje potřebné k uzavření a následnému plnění smlouvy:

 • Akademický titul
 • Jméno
 • Příjmení
 • Obchodní název právnické osoby
 • Adresa trvalého bydliště/fakturační adresa/sídlo právnické osoby
 • Zasílací adresa
 • Adresa instalace
 • Rodné číslo / pokud není přiděleno rodné číslo, pak datum narození
 • Digitalizovanou formu podpisu
 • DIČ
 • Kontaktní a autorizační telefonní číslo
 • Kontaktní a autorizační e-mailová adresa
 • Bankovní spojení Spojovací číslo
 • Informace o platební morálce
 • Komunikace s uživatelem
 • Historie využívaných služeb, tarifů, čerpaných bonusů

2.2 Provozní a lokalizační údaje

Provozní údaje: jsou jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro její účtování.

Údaje vznikající při poskytování služeb:

 • volající číslo
 • volané číslo
 • adresa datového připojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
 • datum a čas uskutečnění spojení
 • doby trvání spojení
 • druh poskytované služby
 • objem stažených dat během datového spojení

Lokalizační údaje: jsou jakékoli údaje zpracovávané v sítích elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací (číslo, název a umístění koncového bodu sítě apod.)

3 Účely zpracování Osobních údajů

3.1 Poskytovatel zpracovává výše uvedené Osobní údaje v rozsahu dle účelu.

3.1.1 Ze zákona zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Poskytovatelem a Uživatelem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Poskytovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); zřízení služeb elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací, ochrana a provoz sítí elektronických komunikací, vymáhání pohledávek, identifikace a autorizace uživatele, vyúčtování za poskytované služby, evidence platební morálky, uchovávání lokalizačních a provozních údajů, součinnost s orgány státní správy (Policie ČR)

k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Poskytovatelem a Uživatelem, plnění zákonných povinností, které Poskytovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem vyplývají, ochrana reputace Poskytovatele jako poskytovatele služeb a ochrana majetkových zájmů Poskytovatele pro případné soudní spory, záznam komunikace s uživatelem na zákaznickém centru.

3.1.2 Na základě souhlasu zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

k marketingovým účelům, aby Poskytovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých služeb a obchodní sdělení ohledně nich konkrétním potřebám Uživatelů, pro tento účel zpracování správce získává Uživatelův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

4 Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování

4.1 Na Uživatele, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanských zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a další příslušné právní předpisy.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že poskytnutím Osobních údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo odesláním vyplněného poptávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Poskytovatelem.

4.3 Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Poskytovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Poskytovatele.

4.4 Poskytování Osobních údajů Poskytovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Uživatele vyžadován souhlas. Pokud Uživatel neudělí Poskytovateli souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Poskytovatel v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

4.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

4.6 V případě ukončení smlouvy dle Smluvních/Všeobecných podmínek Poskytovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele.

4.7 Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k ukončení smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

4.8 Za účelem plnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů budou provozní a lokalizační údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 6 měsíců od jejich vzniku.

4.9 Za účelem plnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje, jež jsou povinně náležitostmi smlouvy zpracovávány a uchovávány po dobu 36 měsíců.

4.10 Po uplynutí lhůty uvedené v článku 4. odst. 4.5, odst. 4.6, odst. 4.7, odst. 4.8 a odst. 4.9 Poskytovatel Osobní údaje zlikviduje.

4.11 Uživatel je povinen Poskytovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

4.12 Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

4.13 Osobní údaje Uživatelů nebudou do třetí země ani mezinárodní organizaci.

4.14 Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

4.15 Osobní údaje uživatele jsou uloženy na serverech poskytovatele, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

5 Práva Uživatele související se zpracováváním

5.1 Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Poskytovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které Poskytovatel zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze odškrtnutím políčka na zákaznických stránkách v sekci Váš profil, zasláním odvolání na adresu sídla Poskytovatele nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci.

5.2 Uživatel má dále právo:

5.2.1 Být informován o zpracování svých Osobních údajů

 • Uživatel je oprávněn od Poskytovatele požadovat informace, zda jsou Osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Uživatel právo od Poskytovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Poskytovatele, jeho pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Poskytovatele, o výčtu práv Uživatele, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
 • Pokud Poskytovatel hodlá dále Osobní údaje Uživatele zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Uživateli ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

5.2.2 Požadovat od Poskytovatele přístup k jeho Osobním údajům. Uživatel je od Poskytovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní Osobních údajů, informace o Uživatelových právech (práva požadovat od Poskytovatele opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Uživatele, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Uživatel má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

5.2.3 Na opravu poskytnutých Osobních údajů. Pokud došlo na straně Uživatele například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Uživatel právo od Poskytovatele požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Uživatel právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.2.4 Na výmaz poskytnutých Osobních údajů. V určitých stanovených případech má Uživatel právo požadovat, aby Poskytovatel Osobní údaje Uživatele vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Poskytovatel Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Uživatel se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Uživatele pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Uživatele na výmaz může mít Poskytovatel povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Uživatele ponechat) a o jejím vyřízení bude Uživatel detailně informován.

5.2.5 Na omezení zpracování Osobních údajů. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje Uživatele pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Uživatel měl pocit, že Poskytovatel např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Uživatel podat žádost, aby jeho Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Uživatele pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.

5.2.6 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Uživatel se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

5.3 V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Poskytovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu dpo@metropolitnihb.cz;
 • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu dpo@metropolitnihb.cz, aby Poskytovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Poskytovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Poskytovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5.4 Uživatel může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese sídla Poskytovatele (Metropolitní Havlíčkův Brod s.r.o.., Reynkova 2507, 580 01 Havlíčkův Brod) nebo elektronicky na adrese dpo@metropolitnihb.cz.

5.5 Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese sídla Poskytovatele (Metropolitní Havlíčkův Brod s.r.o.., Reynkova 2507, 580 01 Havlíčkův Brod).

5.6.Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Poskytovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

5.7 Poskytovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

5.8 Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, pouze za účelem sledování platební morálky uživatele, které nemá pro uživatele žádné právní účinky či by se uživatele obdobným způsobem dotýkalo.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Poskytovatelem jsou příslušné české soudy.

6.2 Uživatelé, kteří prostřednictvím poptávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Poskytovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Poskytovatel jejich činnost nijak neřídí.

6.3 Znění Zásad může Poskytovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Poskytovatel informuje Uživatele způsobu, který si zvolili pro zasílání faktur nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

6.4 Tyto Zásady nabývají účinnosti 1.2.2022